Algemene Voorwaarden

Happy Bootcamper is gevestigd te Assen en ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 69456674. Door het sluiten van een overeenkomst, inclusief verwijzing naar deze Algemene Voorwaarden Happy Bootcamper, gaat u akkoord met deze Algemene Voorwaarden.

 

Artikel 1: Toepasselijkheid.

 1. Deze Algemene Voorwaarden Happy Bootcamper zijn van toepassing op iedere rechtsverhouding tussen enerzijds een consument (een deelnemer) die deelneemt aan een outdoor workout (een bootcamp), aangeboden en/of verzorgd door Happy Bootcamper.
 2. Een bootcamp is een outdoor workout gedurende een uur. De inhoud van iedere bootcamp is anders en staat globaal beschreven op de website van Happy Bootcamper.
 3. Deze Algemene Voorwaarden Happy Bootcamper zijn van toepassing op elke strippenkaart, elk abonnement of elke actie welke een deelnemer recht geeft op deelname aan een bootcamp.
 4. Zowel door aanschaf van een strippenkaart, abonnement of actie alsook door deelname aan een bootcamp verklaart de deelnemer akkoord te gaan met deze Algemene Voorwaarden Happy Bootcamper.
 5. Alleen indien hiervan schriftelijk is afgeweken, worden deze Algemene Voorwaarden Happy Bootcamper geheel of gedeeltelijk buiten toepassing gelaten.
 6. Happy Bootcamper kan de Algemene Voorwaarden Happy Bootcamper van tijd tot tijd wijzigen. De laatste versie is altijd de geldende versie en is steeds beschikbaar op de website van Happy Bootcamper. Op verzoek wordt een exemplaar van deze Algemene Voorwaarden Happy Bootcamper verstrekt.
 7. Indien een bepaling of een deel van een bepaling in deze Algemene Voorwaarden Happy Bootcamper strijdig is met een besluit, wet, voorschrift, verdrag of Europese richtlijn, onredelijk bezwarend wordt geacht of op grond van enig besluit, wet, voorschrift, verdrag of Europese richtlijn nietig is of vernietigd wordt, zal uitsluitend de nietige of vernietigde bepaling of het nietige of vernietigde deel van de betreffende bepaling buiten toepassing blijven, en is het Happy Bootcamper toegestaan een vervangende bepaling toe te passen die wel rechtens toelaatbaar is en zoveel mogelijk aansluit bij de strekking en de inhoud van de (deels) nietige of vernietigde bepaling.

 

Artikel 2: Overeenkomst.

 1. Een overeenkomst tussen Happy Bootcamper en een deelnemer ontstaat door overeenstemming tussen beide partijen, welke overeenstemming dient te blijken uit een handtekening van de deelnemer.
 2. Voor Happy Bootcamper ontstaan verplichtingen uit een overeenkomst, nadat door een deelnemer aan al zijn verplichtingen, waaronder betaling, is voldaan.
 3. Een overeenkomst tussen Happy Bootcamper en een deelnemer bestaat uit:

(a)   Een strippenkaart, die in een bepaalde periode recht geeft op deelname aan een beperkt aantal bootcamps.

(b)  Een abonnement, dat bestaat uit:

(1) Een 1 keer per week abonnement, dat in een bepaalde periode één keer per kalenderweek recht geeft op deelname aan een bootcamp.

(2) Een 2 keer per week abonnement, dat in een bepaalde periode twee keer per kalenderweek recht geeft op deelname aan een bootcamp.

(3) Een onbeperkt abonnement dat in een bepaalde periode recht geeft op onbeperkte deelname aan een onbeperkt aantal bootcamps.

(c)   Een actie, die in een bepaalde periode recht geeft op deelname aan een beperkt aantal bootcamps.

 

Artikel 3: Abonnementen, strippenkaarten en acties.

 1. Een abonnement, strippenkaart en/of actie zijn persoonlijk en niet overdraagbaar op derden.
 2. Een strippenkaart is beperkt geldig. De geldigheid van de strippenkaart is maximaal 3 maanden vanaf de aanschafdatum.
 3. Een strippenkaart loopt na 3 maanden automatisch af.
 4. Een abonnement is voor onbepaalde tijd en wordt automatisch maandelijks verlengd. Voor beëindiging zal de deelnemer Happy Bootcamper hiervan schriftelijk op de hoogte moeten stellen. Nadat de deelnemer Happy Bootcamper schriftelijk op de hoogte heeft gebracht van beëindiging, zal het abonnement nog één maand doorlopen.
 5. Een deelnemer kan een abonnement wijzigen door een ander abonnement, hieraan kunnen kosten verbonden zijn. Het wijzigen van een abonnement kan gebeuren door het versturen van: een sms, email, WhatsApp of brief aan Happy Bootcamper. Het nieuwe abonnement start op de eerste dag van de nieuwe maand nadat het verzoek is ontvangen.
 6. Bij zware blessures, langdurige ziekte, zwangerschap of een langdurig verblijf in het buitenland kan de geldigheid van een abonnement worden bevroren. Happy Bootcamper heeft het recht, hiervoor bewijs te verlangen alvorens een verzoek tot bevriezen wordt ingewilligd.

 

Artikel 4: Prijzen en betaling.

 1. De actuele prijzen van de strippenkaarten, abonnementen en acties staan op de website van Happy Bootcamper. Happy Bootcamper heeft het recht deze prijzen eenzijdig te verhogen. De laatste prijzen zijn altijd de geldende prijzen en deze zijn steeds beschikbaar op de website van Happy Bootcamper. Prijsverhogingen hebben geen effect op reeds afgesloten en betaalde strippenkaarten, abonnementen en/of acties.
 2. Betalingen geschieden via maandelijkse automatische afschrijving. Maandelijks rond de 1e van de maand wordt het bedrag automatisch van de bankrekening van de deelnemer afgeschreven.
 3. Happy Bootcamper heeft het recht om uitvoering van haar verplichtingen op te schorten indien een deelnemer niet tijdig aan zijn of haar verplichtingen heeft voldaan.

 

Artikel 5: Ontbinding.

 1.  Een deelnemer kan een overeenkomst met Happy Bootcamper alleen schriftelijk ontbinden via een email of brief, gericht aan Happy Bootcamper. De deelnemer moet dit doen voor de 1e van de maand.
 2.  De overeenkomst loopt tot de laatste dag van de eerst volgende maand waarin de overeenkomst is opgezegd.
 3.  Op de deelnemer rust de bewijslast voor de juiste en tijdige uitoefening van de ontbinding.

 

Artikel 6: Deelname aan- en afgelasting van een bootcamp.

 1. Happy Bootcamper is gerechtigd het trainingsrooster en/of de trainingslocaties tussentijds zonder opgaaf van reden aan te passen. De laatste roosters en locaties zijn altijd de geldende en deze zijn steeds beschikbaar op de website van Happy Bootcamper.
 2. Buitengewone omstandigheden leveren voor Happy Bootcamper altijd overmacht op en ontheffen Happy Bootcamper van zijn verplichtingen. Bij blijvende overmacht is Happy Bootcamper ontslagen van zijn verplichting de overeenkomst na te komen.
 3. Bij gevaarlijke weersomstandigheden, waaronder onweer, storm, extreme warmte, sneeuw of ijzel kan een bootcamp worden afgelast. Happy Bootcamper is niet aansprakelijk voor het uitvallen van een bootcamp door gevaarlijke weersomstandigheden.
 4. Indien een deelnemer zodanig hinder of last oplevert dat een goede uitvoering van een bootcamp daardoor wordt bemoeilijkt, kan de deelnemer door Happy Bootcamper van de bootcamp worden uitgesloten. Alle daaruit voortvloeiende kosten komen voor rekening van de deelnemer.
 5. Indien tijdens of omtrent een bootcamp misbruik wordt gemaakt van materialen of faciliteiten welke Happy Bootcamper bied. Eventuele beschadigingen aan eigendommen, opzettelijk of door aanwijsbare schuld veroorzaakt, dienen volledig vergoed te worden door de desbetreffende deelnemer.

 

Artikel 7: Aansprakelijkheid.

 1. Deelname aan een bootcamp geschiedt op eigen risico.
 2. Happy Bootcamper, zijn medewerkers en/of trainers zijn niet aansprakelijk voor persoonlijk letsel of schade aan eigendommen van een deelnemer aan een bootcamp.
 3. Ook voor mogelijke schade die ontstaat door andere diensten of adviezen van Happy Bootcamper, zijn medewerkers en/of trainers, is Happy Bootcamper niet aansprakelijk.
 4. Happy Bootcamper is niet aansprakelijk voor enige blessures of andere schade die een deelnemer mocht oplopen tijdens, of ten gevolge van, een bootcamp. Adviezen zijn altijd vrijblijvend en worden voor eigen risico opgevolgd.
 5. Happy Bootcamper is niet aansprakelijk voor schade aan en/of vermissing van persoonlijke eigendommen door welke oorzaak ook, ontstaan tijdens of in verband met een bootcamp.
 6. Happy Bootcamper is niet verzekerd voor schade van een deelnemer. Een deelnemer, contractspartner of wederpartij verklaart dat zij is verzekerd voor schade geleden ten gevolge van de deelname aan een bootcamp.
 7. De deelnemer doet hierbij dan ook onvoorwaardelijk en onherroepelijk afstand van haar recht op schadevergoeding voor enige directe of indirecte schade (hetzij uit overeenkomst of onrechtmatig handelen) die in verband met deelname aan een bootcamp is ontstaan, ontstaat of zal ontstaan.

 

Artikel 8: Gezondheid.

 1. Een bootcamp is intensief en blessuregevoelig. Een deelnemer dient zelf in te schatten of hij/zij geschikt is voor deelname aan een bootcamp.
 2. Indien een deelnemer gezondheidsklachten heeft, of indien een deelnemer een andere reden heeft om te twijfelen aan een deelname, dient een deelnemer advies in te winnen bij een arts.
 3. Happy Bootcamper behoudt zich het recht voor om naar zijn beoordeling ongeschikte deelnemers uit te sluiten van deelname aan een bootcamp.

 

Artikel 9: Website, disclaimer en privacy.

 1. Happy Bootcamper respecteert de privacy van zijn deelnemers en draagt er zorg voor dat de persoonlijke en/of vertrouwelijke informatie die wordt verschaft en/of verkregen vertrouwelijk wordt behandeld.
 2. Happy Bootcamper gebruikt de gegevens alleen om de overeenkomst met een deelnemer zo snel en goed mogelijk uit te voeren. Voor het overige zal Happy Bootcamper deze gegevens uitsluitend gebruiken met voorafgaande toestemming van de deelnemer.
 3. Happy Bootcamper zal de gegevens niet aan derden verkopen en zal deze uitsluitend aan derden ter beschikking stellen die zijn betrokken bij het uitvoeren van de overeenkomst.
 4. De trainers van Happy Bootcamper en door hem ingeschakelde derden zijn verplicht om de persoonlijkheid en/of vertrouwelijkheid van de gegevens te respecteren.
 5. De verstrekte informatie op de website www.happybootcamper.nl is uitsluitend bestemd voor algemene informatiedoeleinden. Door externe omstandigheden kunnen er vertragingen, gebreken en/of andere onvolkomenheden optreden in de verstrekte informatie.
 6. Hoewel Happy Bootcamper de grootst mogelijke zorgvuldigheid betracht in de samenstelling en het onderhoud van zijn website, kan Happy Bootcamper niet garanderen dat de verstrekte informatie compleet, actueel en/of accuraat is. De deelnemer doet hierbij dan ook onvoorwaardelijk en onherroepelijk afstand van haar recht op schadevergoeding voor enige directe of indirecte schade die is ontstaan, ontstaat of zal ontstaan door gebruikmaking van de gegevens, tenzij er aan de zijde van Happy Bootcamper sprake is van opzet of daarmee gelijk te stellen grove nalatigheid.
 7. De websites van derde partijen waarnaar op de website www.happybootcamper.nl hyperlinks zijn opgenomen, worden niet door Happy Bootcamper gecontroleerd, gemaakt en/of onderhouden. Happy Bootcamper aanvaardt dan ook geen enkele aansprakelijkheid voor de inhoud van deze gelinkte websites.
 8. De website www.happybootcamper.nl en de inhoud daarvan is beschermd door het auteursrecht, beeldmerkenrecht en andere intellectuele eigendomsrechten. Niets van deze website of de inhoud daarvan mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand, of openbaar gemaakt, in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, hetzij mechanisch, door fotokopieën, opnamen of op enige andere manier, zonder voorafgaande toestemming van Happy Bootcamper.

 

Artikel 10: Klachten.

 1. Een deelnemer dient een klacht met betrekking tot enige prestatie van Happy Bootcamper zo spoedig mogelijk nadat het gebrek of de schade is geconstateerd bij Happy Bootcamper te melden, en uiterlijk binnen veertien (14) dagen nadat de deelnemer de gebreken of schade heeft geconstateerd. De klacht dient schriftelijk ingediend te worden bij Happy Bootcamper, via email of post.
 2. Happy Bootcamper beantwoordt de door de deelnemer ingediende klacht zo spoedig mogelijk, maar uiterlijk binnen vier (4) weken vanaf de datum van ontvangst. Indien Happy Bootcamper verwacht langere tijd nodig te hebben voor de verwerking van de klacht vermeldt zij dit direct per e-mail aan de deelnemer na constatering hiervan.
 3. Als de klacht niet in onderling overleg kan worden opgelost ontstaat er een geschil overeenkomstig artikel 11 sub c van deze Algemene Voorwaarden Happy Bootcamper.

 

Artikel 11: Geschillen en toepasselijk recht.

 1. Van deze Algemene Voorwaarden Happy Bootcamper kan alleen worden afgeweken indien dat schriftelijk is bevestigd door Happy Bootcamper.
 2. Op deze overeenkomst is het Nederlands Recht van toepassing.
 3. Geschillen die voortkomen uit deze overeenkomst, en die niet in goed onderling overleg kunnen worden opgelost, zullen worden onderworpen aan de bevoegde rechter te Assen.